Ek Ödeme

20617 defa okundu

 

EK ÖDEME DAĞITIMI

Tahsil edilen döner sermaye gelirlerinin katkısı bulunanlara ek ödeme olarak dağıtılması işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve aynı yönetmeliğe istinaden alınan Üniversite Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapılmaktadır.

Sağlık hizmeti sunulan Hastane biriminde ve Diş Hekimliği Fakültesi biriminde ek ödeme dağıtımları Yönetmelik doğrultusunda belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

2547 sayılı Kanun 58. maddesi (d) fıkrası kapsamındaki birimlerde (düzenli döner sermaye geliri olan birimler, atölyesi ve labaratuvarı bulunan birimler) Üniversite imkanları (Atölye ve Labaratuvar) kullanılarak  elde edilen KDV hariç gelirin ;

% 1’i   Hazine payı

% 5’i   Bilimsel Araştırma payı

En az % 30’u  Birim payına ve Yönetici payına ayrılmaktadır.

Kalan tutar (en fazla % 64) ek ödeme olarak gelirde katkısı bulunana öğretim elemanlarına ödenmektedir.

Ancak, döner sermaye gelirine esas hizmetin üniversite imkanları kullanılmadan gerçekleştirilmesi halinde Kurum payı % 15 olarak uygulanacak, ek ödeme dağıtımı (e) fıkrası kapsamında olan birimlerdeki hesaplama ile yapılacaktır. Bunun için, üniversite imkanlarının (atölye, labaratuvar) kullanılıp kullanılmayacağının açıklanması gerekmektedir.

Bu birimlerde üniversite imkanları kullanılarak dağıtılan ek ödemelerde Yönetmelikte belirtilen A, B, C, D ve E puanlarından biri, birkaçı ya da tamamının kullanılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

2547 sayılı kanun 58. md. (e)  fıkrası kapsamındaki birimlerde (üniversite imkanları kullanılmadan gereçekleştirilen danışmanlık, bilimsel görüş vb. işlerde) elde edilen KDV hariç gelirin ;

% 1’i   Hazine payı

% 5’i   Bilimsel Araştırma payı

En az % 15’i   Birim payı ve yönetici payına ayrılmaktadır.

Varsa, hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra kalan tutar (en fazla % 79) ek ödeme olarak gelir tahsilatını takip eden 1 (bir) ay içerisinde gelirde katkısı bulunan öğretim elemanlarına ödenmektedir. Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek ek ödeme yapılabilir.

Kurum payının % 75’ine kadar artırılması Üniversite Yönetim Kurulu yetkisindedir. Bu yöndeki taleplerin birimler tarafından İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetici Payları

2547 Sayılı Kanunun 58’inci maddesi (f) fıkrası hükümleri uyarınca Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, anılan Yönetmelik hükümlerine göre gelirlerinin ek ödeme dağıtılmasına uygun olması halinde yönetici payı ödenebilmektedir.  Yapılacak tekliflerde, yöneticiler için 2547 sayılı Kanun 58’inci maddesi (f) fıkrasındaki tavan oranlar gözetilerek belirlenen oranlar açıkça zikredilmelidir. (Dekanlar/ Estitü ve Yüksekokul Müdürleri için ek ödeme matrahının % 250’sine kadar, bunların yardımcıları için  % 100’üne kadar)

Yönetici Payları, Birim payı içerisinden ödenmektedir. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde yönetici payı dağıtılabilecektir.

            Yönetici payı ödenen yöneticilere, mesai içindeki mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme ödenememektedir.

            Ek Ödeme Tavan Oranları

58’inci madde (d) fıkrası kapsamındaki birimlerimizde Kurum imkanları (atölye, Labaratuvar) kullanılarak sunulan hizmetlerden ek ödeme dağıtımlarında Kanunda zikredilen tavan oranlar gözetilerek ödeme yapılmaktadır.

Bu birimlerde kurum imkanı kullanılmadan yapılan işlerden elde edilen gelirlerden ek ödeme dağıtımında ve Kanunun 58. maddesi (e) bendi kapsamındaki birimlerde sunulan hizmetlerden ek ödeme dağıtılmasında tavan oranları söz konusu olmamaktadır.

Üniversite Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde uygulanmakta olan ek ödeme tavan oranları aşağıda gösterilmektedir.

 

TAVAN ORANLAR

 

Ek Ödeme Matrahının;

 

Mesai içi

Mesai Dışı

Toplam

Öğretim Üyeleri için

% 800’ü

% 400’ü

% 1200’ü

Öğretim Görevlileri için

% 800’ü

% 400’ü

% 1200’ü

Araştırma Görevlileri için

% 500’ü

% 250’si

% 750’si

Diğer öğretim elemanları için

% 150’si

%30’u

% 180’i

Ek Ödeme Dağıtılamayacak Personel

“Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”  4’üncü maddesi (8) numaralı bendinde “Özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edenlere, mesai içi ve dışı faaliyetlerinden dolayı  eködeme yapılmaz.” hükmü bulunmaktadır. Ek ödeme dağıtımlarında bu hususun gözetilmesi gerekmektedir.

Ayrıca,  Hastane ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki birimlerde öğretim elemanları dışındaki personele ek ödeme dağıtlamamaktadır.

2021 YILI FAALİYET RAPORU

İşletme Müdürlüğümüze ait 2021 Yılı Faaliyet Raporu İçin Tıklayınız

GÖREV TANIMLARI

DMİS

E-BEYANNAME

EKAP

BÜTÇE DUYURU

2021 yılı bütçe hazırlıklarında kullanılacak bütçe cetveli için tıklayınız.

DÖKÜMAN ARŞİVİ